Przejdź do zawartość

Warunki prawne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Unilever Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "spółką Unilever").

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji obowiązują wyłącznie w tym kraju.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe spółek grupy Unilever mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki Unilever lub jej spółek stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Unilever użytkownik strony nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

iniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.

Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do inwestowania w spółki będące członkami grupy Unilever, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

Odpowiedzialność

Spółka Unilever ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka Unilever ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Unilever jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Spółka Unilever nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce Unilever. W uzasadnionych przypadkach, Spółka Unilever zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce Unilever za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce Unilever jakichkolwiek danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Unilever Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02 - 305 Warszawa

KRS: 0000 258 512

e-mail: contact.poland@unilever.com

Pozostałe postanowienia

Spółka Unilever zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka Unilever poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Treść obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej: Unilever).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com
 3. Twoje dane osobowe, tj. imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek oraz inne dane zawarte w CV, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem danej rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody, również w ramach przyszłych rekrutacji Unilever.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, a ewentualnie w szerszym zakresie na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) i c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  • prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,
  • oświadczenia o powyższym możesz złożyć w formie pisemnej na adres unilever.privacy@unilever.com,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 7. Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez Unilever innym podmiotom w celu przeprowadzenia rekrutacji na rzecz Unilever- agencjom rekrutacyjnym, agencjom pracy, dostawcom systemów teleinformatycznych służących rekrutacji. Unilever, jest częścią grupy kapitałowej Unilever na świecie i ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co może dotyczyć też przetwarzania Twoich danych osobowych.
 8. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Twoje dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje, w ciągu 2 lat od zakończenia pierwszego procesu rekrutacyjnego.
 10. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności dostępną na stronie www.unilever.pl
 11. Unilever - Kontakt W Razie Wypadku
  Informacja O Ochronie Prywatności Dla Bliskich Pracowników (PDF 80.4 KB)
Wróć do góry