Przejdź do zawartość

Definiowanie nowej ery przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju

Opublikowany:

Hein Schumacher, CEO Unilever, prezentuje swoją opinię na temat naszych przyszłych planów zrównoważonego rozwoju.

Photo of Hein Schumacher

Ostatnia dekada cechowała się niezwykłymi zdarzeniami – globalną pandemią, jedynym na pokolenie szokiem inflacyjnym, wojnami i podziałami geopolitycznymi – których wpływ nadal jest odczuwalny w gospodarstwach domowych, gospodarce i systemach politycznych.

Jednocześnie wyzwania środowiskowe i społeczne zagrażające nasze planecie i społeczeństwom stały się bardziej dotkliwe i pilne. Jeśli chodzi o krytyczną sytuację klimatyczną lub nierówności społeczne, nie trzeba ich przedstawiać, ponieważ i tak kłują w oczy.

W Unilever jesteśmy z pasją przekonani, że biznes ma wszelkie powodu, aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, co zresztą robi od wielu lat. Od naszego planu zrównoważonego życia Unilever po naszą strategię kompasu i najnowszy plan działań przejściowych na rzecz klimatu, skutecznie ustanowiliśmy zrównoważony rozwoju w centrum naszej strategii biznesowej.

Osiągnęliśmy wiele i zyskaliśmy wspaniałe korzyści dzięki temu. Zbudowaliśmy bardziej odporne łańcuchy dostaw, oszczędziliśmy istotne koszty w naszej działalności operacyjnej i przyciągnęliśmy wspaniałe talenty.

Obecnie, patrząc w przyszłość, jesteśmy przekonani, że mamy okazję na zdefiniowanie nowej trzeciej ery przewodzenia w zrównoważonym biznesie.

Pierwsza era – ponad dekadę temu – dotyczyła głównie podnoszenia alarmu i ustalania długoterminowych ambicji. Druga dotyczyły dalszego wprowadzania i integrowania zrównoważonego rozwoju w biznesie i łańcuchach dostaw.

Trzecia? Dla nas wiąże się ona z przyspieszaniem wprowadzania, z większym wpływem poprzez zintegrowanie postępów zrównoważonego rozwoju ze skutecznością biznesową. To jest coś, czego świat potrzebuje i coś, czego oczekują akcjonariusze – od inwestorów po konsumentów. Jeszcze raz, Unilever zamierza być przodownikiem.

W efekcie poświęciliśmy wiele miesięcy na zastanowieniu się, w jaki sposób rozwinąć nasze podejście. Rezultatem są trzy zmiany, jakie zamierzamy wprowadzić.

  • Większe skupienie się na alokacji naszych zasobów w odniesieniu do naszych największych priorytetów zrównoważonego rozwoju.
  • Szybsze prowadzenie działań ukierunkowanych na naszego długoterminowe ambicje.
  • Większa systematyczność w naszym podejściu do elementów umożliwiających i blokujących nasz postęp poza naszą bezpośrednią kontrolą.

Są to trzy kluczowe zasady, jakie będą nadrzędne w naszej pracy w nadchodzących latach.

Większe skupienie

Rzeczywistość jest taka, że plan zrównoważonego rozwoju firmy Unilever obejmuje wiele różnych kwestii.

Jednak z doświadczenia wiemy, że musimy się bardziej skupić w alokacji naszych zasobów, aby dokonać zauważalnego postępu w dużych złożonych wyzwaniach stojących przed nami.

Pokażę to na przykładzie. W 2020 roku ustaliliśmy cel wyeliminowania wylesiania w łańcuchu dostaw w segmencie oleju palmowego, papieru i tektury, herbaty, soi i kakao. Tutaj wprowadziliśmy istotne zasoby przez kilka lat, które mają pomóc wielowymiarowo w wyzwaniach: wsparcie dla rolników małorolnych, poprawa działań uprawowych, zapewnienie identyfikowaliśmy i przejrzystości w łańcuchu dostaw; budowa własnych zakładów przetwórczych; innowacje w zakresie materiałów alternatywnych poprzez najnowocześniejszą naukę oraz zmiana funkcjonowania dla tysięcy linii produkcyjnych w celu zredukowania lub wyeliminowania ich zależności od towarów stanowiących ryzyko dla lasu.

To skupione podejście było kluczowe i pomogło nam uzyskać zamówienia niezwiązane z wylesianiem w wysokości 97,5% do końca 2023 roku. Taki typ podejścia zamierzamy powielać.

Patrząc w przyszłość skupiamy się na naszych wysiłkach w odniesieniu do czterech kwestii zrównoważonego rozwoju, dla których ostatnio zaktualizowaliśmy nasze zaangażowanie publiczne i które są całkowicie zintegrowane z naszym planem działań na rzecz rozwoju. Są to klimat, środowisko, tworzywa sztuczne i źródła utrzymania.

Nasze zaktualizowane zaangażowanie ma bardzo szeroki zakres, ale jednocześnie jest celowo i bezwstydnie realistyczne. Jesteśmy zdeterminowani, aby firma Unilever była z nim zgodna, dokładnie tak samo, jak jesteśmy zdeterminowani do działań na rzecz naszych celów finansowych. Chcemy mieć ambicje na rzecz zrównoważonego rozwoju, które są wiarygodne i które możemy według nas zrealizować, mające ponadto rzeczywisty pozytywny wpływ.

Nie ma wątpliwości, że cały czas w pełni angażujemy się w fundamentalne zasady działalności jako odpowiedzialny biznes: przestrzeganie praw człowieka, promowanie równości, różnorodności i integracji społecznej, prowadzenie uczciwej działalności i zapewnienie bezpieczeństwa ludzi. Są one głęboko zakorzenione w naszej działalności i nadal będziemy je raportować w nadchodzących latach.

Bardziej pilne działania

Rozumiemy, dlaczego biznesy są czasami oceniane według wartości ich zaangażowania w długoterminowy zrównoważony rozwój. Mają one ważne cel, który wyznacza strategie i pobudza współpracę z przypadku złożonych wyzwań o różnych aspektach.

Podczas gdy kluczowe znaczenie ma zaangażowanie długoterminowe oparte o naukę, musimy również zapewnić realizację obecnie. Dlatego wyznaczamy również kwestie krótkoterminowe w naszym podejściu – zapewniając wiedzę o naszych bezpośrednich działaniach do podjęcia oraz wprowadzając je do cykli strategicznych, jakie większość firm planuje. Tutaj właśnie płynie kapitał, uzgadniane są kompromisy, a ludzie ponoszą odpowiedzialność. W ten sposób zrównoważony rozwój korzysta z całej mocy firmy i pierwiastka pilności, przez co z reguły zarządzana jest pozostała część biznesu.

Nasze zaktualizowane cele publiczne, gdzie ambicje w dłuższym terminie są uzupełniane celami krótko- i średnioterminowymi, mieszczą się w ramach tego podejścia. Opracowaliśmy szczegółowe plany czasowe, z potrzebami inwestycyjnymi powiązanymi z cyklami planowania biznesowego. Mamy regularne punkty kontrolne na szczycie organizacji do monitorowania tempa postępu oraz szybkiego działania w razie potrzeby.

Dostosowujemy również poziom odpowiedzialności za realizację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z innymi rezultatami biznesowymi – od KPI w całej firmie Unilever stosowanymi a planach bonusowych firmy po indywidualne KPI dla osób zarządzających przepływami pracy. Nadal będziemy łączyć nagrodę i uzyskiwanie skuteczności w ramach zrównoważonego rozwoju jako element naszego szerszego planu działań na rzecz rozwoju, aby wdrożyć kulturę skuteczności w Unilever.

Większa systematyczność

Unilever od długiego czasu dąży do zewnętrznych zmian, które przyspieszą zrównoważone efekty i angażujemy się w liczne fora, koalicje oraz kampanie, w których często odgrywamy wiodącą rolę.

Ponieważ możliwości napędzania postępu w ramach zrównoważonego rozwoju są coraz rzadsze, bardziej koncentrujemy się na przyszłej dekadzie i możliwościach, które w znacznym stopniu zależą od transformacji globalnego łańcucha dostaw, innowacji technologicznych oraz zasad publicznych, dzięki czemu będą one realne i przystępne.

Oznacza to, że Unilever będzie bardziej intensywnie wykorzystywał mocy swojego głosu i wzywania w odniesieniu do elementów umożliwiających i blokujących nasz postęp.

Częścią tego są głębsze formy współpracy z partnerami, takie jak nasz program klimatyczny dla dostawców, przystosowany do stworzenia możliwości z naszymi 300 największymi dostawcami, odpowiedzialnymi z nasz zakres 3 emisji gazów cieplarnianych.

Inna części polega na bardziej asertywnym propagowaniu zasad, co pomaga w tworzeniu warunków dla zwiększania postępu w naszych łańcuchach dostaw. Dobrym przykładem jest nasze przewodzenie w wezwaniu do globalnego paktu w sprawie tworzyw sztucznych, który ustanawia wiążące zasady, cele i standardy w zakresie nowych projektów opakowań, modeli ponownego wykorzystania / uzupełniania, rozszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR), przetwarzania odpadów oraz eliminowania możliwych do uniknięcia tworzyw sztucznych.

W tym zakresie zamierzamy angażować się w sposób bardziej przejrzysty. Publikacja naszej pierwszej analizy zaangażowania na rzecz zasad klimatycznych (PDF 1.39 MB), która określa nasze priorytety zasad klimatycznych i krytycznie sprawdza pozycje oraz działania na rzecz zaangażowania naszych głównych stowarzyszeń przemysłowych, stanowi świadectwo tych wysiłków.

Podsumowując, w Unilever chcemy robić mniej rzeczy, ale z większym wpływem. Nasz odświeżony plan na rzecz zrównoważonego rozwoju – z większym skupieniem, pilnością i zmianami systemowymi – nie stanowi wyjątku. Jesteśmy zdeterminowani do realizacji planu i nie możemy się doczekać różnic, jakie wprowadzi – w naszej firmie i dla wielu naszych interesariuszy.

Ujęcie palmy w górę
Wróć do góry