Przejdź do zawartość

Pomożemy zbudować bardziej sprawiedliwe i inkluzywne społeczeństwo

Opublikowany:

Dziś rozpoczęliśmy realizację szeroko zakrojonego planu zobowiązań i działań, które mają na celu podnoszenie standardów życia w całym naszym łańcuchu dostaw, tworzenie możliwości poprzez sprzyjanie włączeniu oraz przygotowanie ludzi do pracy w przyszłości.

An inclusive cross-section of society

Unilever od lat jest liderem zmian społecznych polegających między innymi na poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia ponad 1 miliarda ludzi, ale także poprawie warunków bytowych milionów osób w ramach naszego „Planu życia w sposób zrównoważony”.

Jesteśmy dumni z tych osiągnięć. Jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że powinniśmy robić więcej, ponieważ wyzwania społeczne, przed jakimi stoją obecnie ludzie, stały się jeszcze poważniejsze.

Na przykład w 2019 roku ponad 630 milionów pracowników na całym świecie, co stanowi prawie jedną piątą wszystkich zatrudnionych, nie zarobiło wystarczająco dużo, aby wydostać siebie i swoje rodziny z ubóstwa.

Dlatego teraz ogłaszamy plan ambitnych zobowiązań i działań, które mają na celu budowanie bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Obejmują one:

„Dwa największe zagrożenia, przed jakimi stoi obecnie świat, to zmiany klimatu i nierówność społeczna” mówi Alan Jope, dyrektor generalny Unilever. „Wydarzenia w minionym roku bez wątpienia doprowadziły do jeszcze większych podziałów społecznych. Należy zatem podjąć stanowcze działania na rzecz budowania społeczeństwa, które wspiera poprawę warunków bytowych, jest otwarte na różnorodność, pielęgnuje talenty i każdemu oferuje możliwości”.

Podnoszenie standardów życia

Zapewnienie, że ludzie na całym świecie zarabiają kwotę pozwalającą im na godne życie, jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Pozwala to zapewnić odpowiedni poziom życia, umożliwiający spełnienie podstawowych potrzeb rodziny, takich jak żywność, czynsz czy opieka zdrowotna.

Naszą ambicją jest poprawa standardów życia wszystkich pracowników na całym świecie. Chcemy zapewnić osobom spoza naszego zespołu godziwą płacę, w szczególności koncentrując się na pracownikach o słabszej pozycji na rynku, zatrudnionych w sektorze produkcji i rolnictwa. Będziemy współpracować z naszymi dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia systemowej zmiany i globalnego przyjęcia praktyk związanych z godziwym wynagrodzeniem.

Jednocześnie do 2025 roku wesprzemy 5 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozwijania ich działalności poprzez dostęp do wiedzy, finansowania i technologii. MŚP, z którymi współpracujemy, to często firmy detaliczne prowadzące mniejszej lub średniej wielkości sklepy i kioski lub mikroprzedsiębiorcy oferujący swoje towary w sprzedaży ulicznej lub

Tworzenie możliwości poprzez sprzyjanie włączeniu

Unilever od dawna opowiada się za większą różnorodnością i włączeniem. Dumą napawa nas fakt osiągnięcia równowagi płci w naszych strukturach na całym świecie, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia — na rzecz kobiet, a także innych grup, które są niedostatecznie reprezentowane.

Jako liderzy zmian, aby stworzyć kulturę sprawiedliwą dla wszystkich, przyjmiemy postępowe zasady i praktyki eliminujące dyskryminację. Na początek usuniemy bariery i uprzedzenia w rekrutacji oraz sprawimy, że nasi liderzy będą odpowiedzialni za za wspieranie pracowników w ich rozwoju . Poza obszarem naszej własnej działalności do 2025 roku osiągniemy obroty na poziomie 2 miliardów euro rocznie z firmami, których właściciele lub osoby zarządzające pochodzą z różnorodnych i niedostatecznie reprezentowanych grup, wspierając ich w zakresie dostępu do finansowania, możliwości nawiązywania kontaktów i zdobywania nowych umiejętności.

Wykorzystywamy również siłę swoich marek. Zwiększymy liczbę reklam, do których zaangażowane będą osoby z różnorodnych grup, zarówno na ekranie, jak i za kamerą, by pomóc zwalczać stereotypy i promować sposób reprezentowania ludzi, który w większym stopniu sprzyja ich włączeniu.

Przygotowanie ludzi do pracy w przyszłości

Ponieważ pomagamy budować bardziej sprawiedliwe i integracyjne społeczeństwo, uważamy, że zmiany zachodzące w środowisku pracy będą wpływać na perspektywy zatrudnienia wielu osób. Obecnie wiele zawodów jest w trakcie gruntownych zmian, głównie pod wpływem cyfryzacji i automatyzacji.

Zapewniamy, że do 2025 roku wszyscy nasi pracownicy, aby wspierać ich dalszą karierę w firmie , a także poza nią, zdobędą umiejętności przydatne w przyszłości. Poza rozwojem umiejętności pracowników, do 2030 roku wprowadzimy również nowe modele zatrudnienia i umożliwimy pracownikom elastyczne formy zatrudnienia. Obejmą one m.in. umowy o pracę zapewniające dodatkowe świadczenia, takie jak na przykład urlopy na edukację lub przekwalifikowanie.

Poza naszą organizacją, do 2030 roku pomożemy wyposażyć 10 milionów młodych osób w umiejętności niezbędne do wkroczenia na rynek pracy. Na przykład, wspólnie z partnerami pracujemy nad LevelUp, platformą, która ułatwi młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego, umożliwi znalezienie stażu, czy zaoferuje pakiet szkoleń.

Zdrowe społeczeństwo to zdrowy biznes

Włączenie znajduje się w centrum globalnej agendy zrównoważonego rozwoju, której podstawowym celem jest to, aby „nikogo nie pozostawiać w tyle”. Budowanie różnorodności i kultury włączenia w ramach naszej działalności, a także poza nią, wspiera wiele celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Od czasu powstania Unilever ponad sto lat temu stanowi to również część naszego DNA. Jest także nieodłącznym elementem naszej dzisiejszej strategii, przyczyniania się do bardziej sprawiedliwego i w większym stopniu sprzyjającego włączeniu społecznemu świata, w którym marki bronią praw człowieka, a także opowiadają się za równością i sprawiedliwym podziałem wartości.

Jesteśmy dumni z pozytywnego wpływu, jaki wywieramy od lat, ale mamy jeszcze tak wiele do zrobienia. Dlatego teraz podejmujemy się realizacji tych śmiałych, nowych zobowiązań do podnoszenia standardów życia ludzi w naszej firmie i w całym naszym łańcuchu dostaw, w szczególności tych, którzy są obecnie niedostatecznie reprezentowani.

Jak mówi Alan Jope: „Jesteśmy przekonani, że działania, do realizacji których się zobowiązaliśmy, uczynią z Unilever lepszą i silniejszą firmę, gotową na olbrzymie zmiany społeczne, których dzisiaj doświadczamy. Zmiany, które z pewnością będą przyspieszały. Bez zdrowego społeczeństwa nie można prowadzić zdrowego biznesu”.

Wróć do góry