Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Dla dostawców
  4. Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie

Poznaj zasady, jakimi kierujemy się w sprawach biznesowych.

Normy postępowania

Prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy, rzetelny i otwarty, z poszanowaniem praw ludzkich i interesów naszych pracowników. W podobny sposób będziemy respektować uzasadnione prawnie interesy naszych partnerów w biznesie.

Przestrzeganie prawa

Firmy oraz pracownicy Unilevera są zobowiązani do przestrzegania ustaw i przepisów prawnych obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność.

Pracownicy

Unilever wspiera różnorodność w środowisku pracy przy zachowaniu wzajemnego zaufania i szacunku, gdzie każdy czuje się odpowiedzialny za swoją część obowiązków oraz za reputację firmy.

Rekrutacja, zatrudnienie i awansowanie pracowników odbywa się wyłącznie na podstawie przejrzystych i znanych pracownikom wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności oraz kryteriów oceny efektywności działania. Uważamy za swój obowiązek zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Nie będziemy stosować żadnej formy przemocy i przymusu w pracy; nie będziemy zatrudniać dzieci. Uważamy za swój obowiązek udzielanie pomocy pracownikom w rozwijaniu i doskonaleniu ich indywidualnych umiejętności i możliwości.

Szanujemy godność każdej osoby i uznajemy prawo pracowników do wolności zrzeszeń. Będziemy kontynuować dobrą komunikację z pracownikami firmy, opartą na rzetelnej informacji i procedurach konsultacyjnych.

Konsumenci

Unilever zobowiązuje się dostarczać konsumentom markowe produkty, przynoszące im konkretną wartość pod względem ceny i jakości, zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania w zakresie zgodnym z przeznaczeniem. Produkty i usługi będą właściwie opisane, reklamowane i komunikowane.

Akcjonariusze

Unilever będzie prowadził swoją działalność zgodnie z międzynarodowymi zasadami dobrego zarządzania firmą. Wszystkim naszym akcjonariuszom, będziemy dostarczać regularnie i na czas, solidne informacje na temat naszych działań, struktury, sytuacji finansowej i osiągnięć.

Partnerzy biznesowi

Unilever uważa za swój obowiązek tworzenie korzystnych dla obu stron form współpracy ze swoimi dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi.

W naszych kontaktach biznesowych oczekujemy od naszych partnerów stosowania się do zasad postępowania w biznesie, zgodnych z naszymi zasadami.

Społeczne zaangażowanie

Unilever, będąc integralną częścią społeczeństwa, dołoży wszelkich starań, by być firmą godną zaufania i wypełniać swoje zobowiązania w stosunku do społeczności i wspólnoty, w której prowadzi swoją działalność.

Działalność publiczna

Zachęca się firmy Unilevera do promowania i obrony ich interesów ekonomicznych.

Unilever będzie współpracował przy rozwijaniu projektów ustaw i innych przepisów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie biznesu z administracją rządową oraz organizacjami, zarówno bezpośrednio, jak też poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje biznesowe.

Unilever nie popiera żadnych partii politycznych, ani też nie zasila funduszy ugrupowań, których działalność ma służyć interesom partii politycznych.

Środowisko

Unilever zobowiązuje się do nieustannej poprawy swojego oddziaływania na środowisko naturalne, przy zachowaniu długoterminowego celu, jakim jest zrównoważony rozwój biznesu. Unilever będzie partnerem w promowaniu ochrony środowiska, w działaniach mających na celu większe zrozumienie problemów ochrony środowiska oraz w dzieleniu się dobrymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Innowacje

Wprowadzając każdą naukową innowację w celu zaspokojenia potrzeb naszych konsumentów będziemy szanować opinie oraz obawy konsumentów i społeczeństwa.

Będziemy pracowali w zgodzie z zasadami solidnej wiedzy naukowej, stosując najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów.

Konkurencja

Unilever wierzy w dobry wpływ dynamicznej i twardej, lecz uczciwej konkurencji i wspiera tworzenie odpowiednich przepisów o ochronie konkurencji. Firmy Unilevera oraz ich pracownicy będą prowadzili swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i odpowiednimi przepisami.

Uczciwość w biznesie

Unilever nie przekazuje ani nie przyjmuje, czy to bezpośrednio czy pośrednio, łapówek ani żadnych innych niewłaściwych korzyści w celu uzyskania biznesowych lub finansowych zysków. Żaden pracownik nie może oferować, przekazywać lub otrzymywać żadnych prezentów lub korzyści finansowych, które są lub które mogą być interpretowane jako łapówka. Każde żądanie lub oferta łapówki musi być natychmiast odrzucona i zgłoszona przełożonemu.

Ewidencja księgowa Unilevera i dowody księgowe muszą dokładnie opisywać i odzwierciedlać charakter transakcji, których dotyczą. Nie wolno tworzyć ani prowadzić niejawnych i nie ewidencjonowanych kont, funduszy ani środków.

Konflikt interesów

Wszyscy pracownicy Unilevera mają obowiązek unikać prywatnych przedsięwzięć i korzyści materialnych, które mogłyby być sprzeczne z ich obowiązkami w stosunku do firmy.

Pracownicy Unilevera nie mogą poszukiwać korzyści dla siebie i dla innych wykorzystując w niewłaściwy sposób swoją pozycję.

Przestrzeganie zasad – Monitorowanie – Informowanie

Przestrzeganie wymienionych zasad jest kluczowym elementem na drodze do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Obowiązkiem Zarządu Unilevera jest zapewnienie przestrzegania tych zasad przez wszystkich pracowników firmy.

Za wdrożenie tych zasad odpowiada The Group Chief Executive wspierany przez Corporate Code Committee, który łączy takie działy i funkcje jak: General Counsel, Joint Secretaries, Chief Auditor, SVP HR, SVP Communications oraz Corporate Code Officer, do którego należy przedstawianie kwartalnych raportów do Zarządu Unilevera Na codzień ten obowiązek ciąży na Dyrekcji Regionalnej i na Kierownictwie firm operacyjnych. Są oni odpowiedzialni za wdrażanie tych zasad w życie, a w miarę potrzeby za stworzenie szczegółowych wytycznych odpowiadających lokalnym potrzebom. Są w tym wspierani przez Regionalne Komitety ds. Kodeksu składające się z Regionalnego Radcy oraz przedstawicieli wszystkich odpowiednich funkcji i kategorii.

Przestrzeganie zasad Kodeksu jest nadzorowane przez Zarząd wspomagany przez Corporate Responsibility and Reputation Committee oraz w zakresie finansów przez Audit Committee.

Wszelkie naruszenia Kodeksu muszą zostać zgłoszone zgodnie z procedurami określonymi przez „General Counsel”. Zarząd Unilevera nie będzie krytykował Kierownictwa za straty w biznesie, będące rezultatem stosowania się do Kodeksu oraz innych zasad i instrukcji obowiązujących w firmie.

Możesz zgłosić przekroczenie Kodeksu w następujący sposób:

Hotline: 44 20 7932 4545;
fax: 44 20 7970 2234;
e-mail: cr24@control-risks.com

Back to top