Toggle Szukaj

  1. Home
  2. ...
  3. Fundacja Unilever
  4. Oxfam: poprawa życia

Oxfam: poprawa życia

Misją organizacji Oxfam GB (Oxfam) jest walka z biedą i nierównością na świecie, włączając w to Wielką Brytanię i Irlandię, gdzie ponad 13 milionów ludzi żyje w biedzie.

Współczesny problem biedy

Ubóstwo jest bardziej prawdopodobne w przypadku kobiet – kobiety zarabiają jedynie 10% światowych przychodów, mimo że wypracowują dwie trzecie wszystkich godzin pracy na świecie.

Bieda, niezależnie od miejsca, opiera się na niesprawiedliwości i nierówności. Jej przejawem może być głód odczuwany przez dzieci idące do szkoły lub spać.

Może też oznaczać brak środków na zakup zimowego płaszcza lub ogrzanie domu. Gorszy stan zdrowia i krótsza oczekiwana długość życia w biedniejszych społecznościach nie są przypadkowe. Przewiduje się, że wzrost kosztów doprowadzi do eskalacji tego problemu.

Walka z biedą poprzez poprawę odżywiania i samooceny

Fundacja Unilever realizuje we współpracy z Oxfam programy mające na celu poprawę jakości życia ludzi na całym świecie poprzez uwłasnowolnienie, w szczególności kobiet, oraz zapewnianie dostępu do żywności i bezpiecznej wody pitnej.

Wielka Brytania

Wspólnie z Oxfam prowadzimy w Wielkiej Brytanii program UK Poverty Programme, w ramach którego kobiety żyjące w ubóstwie oraz ich rodziny otrzymują podstawowe produkty spożywcze i pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości.

Dzięki współpracy tysiące mieszkańców Wielkiej Brytanii może korzystać z sieci dystrybucji nadwyżek żywności i banków żywności, dzięki czemu mają dostęp do produktów spożywczych w trudnych przypadkach. W ramach programu potrzebujący otrzymują zbilansowany zestaw produktów wystarczających na co najmniej trzy dni i dowiadują się, gdzie mogą zwrócić się o dalszą pomoc. Ponadto dzięki współpracy setki kobiet i ich rodziny mogą znacznie poprawić swoją sytuację finansową i socjalną (na przykład dzięki szkoleniom kształtującym umiejętności), co trwale zmienia ich jakość życia na lepsze.

Wspólnie z Oxfam wspieramy również bank żywności i szkoły w gminie Tower Hamlets we wschodnim Londynie. Społeczność Tower Hamlets zalicza się do najmłodszych, ale też do najuboższych gmin w Wielkiej Brytanii. 46% dzieci z Tower Hamlets żyje poniżej krajowej granicy ubóstwa. [LBTH Child Poverty In Tower Hamlets Briefing, 2013]

Tajlandia

W lipcu 2012 roku firma Unilever Thailand rozpoczęła wspólnie z Oxfam realizację programu mającego na celu poprawę jakości życia kobiet w prowincjach Yala, Narathiwat i Pattani. Program jest zgodny z ogólnoświatową misją Fundacji Unilever. W jego ramach kobiety nabywają podstawowe umiejętności związane ze zrównoważonym rolnictwem, zdobywają wiedzę z dziedziny biznesu. Dzięki temu mogą zapewnić sobie i swoim rodzinom bardziej pewną przyszłość.

Podczas pierwszego roku realizacji programu w Tajlandii pomogliśmy 375 kobietom. W dwóch sesjach szkoleniowych poświęconych przywództwu kobiet i rozwojowi ekonomicznemu udział wzięło 200 kobiet.

Australia

Firma Unilever rozpoczęła trzyletnią współpracę z Oxfam Australia. Inicjatywa ma obejmować realizację różnych programów pomocy w Australii i Kambodży. Jeden z programów zgodnych z naszym profilem działalności dotyczy zdrowia. W ramach tego programu Oxfam zapewnia Aborygenom i rdzennej ludności z wysp w Cieśninie Torresa pomoc medyczną w sposób uwzględniający uwarunkowania kulturowe. To pomaga wydłużyć oczekiwaną długość życia tej ludności.

Inną inicjatywą Oxfam, zgodną z wyznawaną przez Unilever wartością równości płci, jest Straight Talk. Program pomaga aborygeńskim kobietom i mieszkankom wysp Cieśniny Torresa zrozumieć system polityczny Australii i, jeśli tego chcą, zaangażować się w politykę.

Kambodża

Współpraca firmy Unilever i organizacji Oxfam w Kambodży umożliwia budowę instalacji czystej wody i toalet, zapewnienie filtrów wody oraz propagowanie higieny w 71 tamtejszych wioskach. Wielu mieszkańców tych wiosek nie ma dostępu do czystej wody i żyje w miejscach, gdzie warunki sanitarne są nieodpowiednie, a choroby zakaźne – powszechne.

Meksyk

Wspólnie z Oxfam Mexico realizujemy w Meksyku projekt o nazwie „Safe Water, Health Promotion and Food Safety”, w ramach którego pomagamy dwóm społecznościom z Tabasco, stanu, który jest najbardziej podatny na zmiany klimatu. Czterdziestu pracowników wzięło udział w warsztatach kierowanych do rodzin i dzieci. Podczas warsztatów udzielali porad na temat zdrowego odżywiania, znaczenia mycia rąk wodą i mydłem oraz roli, jaką poczucie własnej wartości odgrywa w życiu dziewcząt i młodych kobiet. Uczestniczące w nich rodziny otrzymały urządzenia do oczyszczania wody Unilever Pureit.

Ponadto Unilever wspiera Oxfam podczas udzielania pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Dotychczas firma pomogła ludziom w różnych miejscach w Afryce, Indiach, Pakistanie i na Filipinach oraz ofiarom syryjskiej wojny domowej.

Na tej stronie w przyszłości pojawią się informacje na temat współpracy Fundacji i Oxfam w innych krajach.

Back to top